Vlakbij het Vaanplein, ten noorden van de A15, komen naar alle waarschijnlijkheid drie windmolens te staan. Deze locatie is al in 2017 door de provincie Zuid-Holland aangewezen. Doordat deze molens aan een drukke verkeersroute worden geplaatst, wordt rekening gehouden met de omgeving. Het geluid valt overdag en ’s nachts grotendeels weg door het aanwezige verkeerslawaai. Daarnaast worden bij slagschaduw – hiervan kan sprake zijn als de zon laag staat – de wieken stil gezet.

Veel wind

De windmolens hebben dezelfde hoogte als het exemplaar dat aan de voet van de Van Brienenoordbrug staat. Het is de bedoeling dat er straks jaarlijks schone elektriciteit wordt opgewekt voor ongeveer 3.200 huishoudens. Het aandeel dat windmolens in het algemeen leveren, is hard nodig om de almaar stijgende vraag naar elektriciteit aan te kunnen. En het is nodig als schoon alternatief voor onze leefomgeving die te lijden heeft onder de opwarming van onze aarde. De zoektocht naar schone energiebronnen voor de opwekking van elektriciteit gebeurt niet alleen bij ons, maar vindt wereldwijd plaats. Wind- en zonne-energie zijn de meest voorkomende schone bronnen die bijna altijd beschikbaar zijn en nauwelijks uitstoot kennen. Windmolens leveren verreweg de meeste energie van de twee. Tel daarbij op dat juist bij ons in West-Nederland het relatief veel waait, en het is duidelijk dat de keuze voor windmolens een logische is.

Uitstoot CO2 naar bijna nul

Op landelijk niveau zijn afspraken gemaakt over het bijna tot nul terugdringen van de uitstoot van CO2 in 2050. CO2 komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, voor de opwekking van elektriciteit. Het gebruik van fossiele brandstoffen zorgt echter voor een sterke vervuiling van lucht en bodem. De gemeente Barendrecht wil in 2050 nagenoeg CO2-neutraal zijn, dus bijna geen uitstoot meer hebben. Dit is in lijn met het nationaal Klimaatakkoord uit 2019. Een forse opgave dus, waaraan iedereen zijn of haar steentje zal moeten bijdragen. Het klinkt misschien allemaal nog ver weg, maar als gemeente gaan we nu al aan de bak om voldoende schone elektriciteit voor elkaar te krijgen.

Van provincie naar gemeente

Eind 2017 zijn in de Rotterdamse regio door de provincie Zuid-Holland zestien locaties in een besluit vastgelegd voor windenergie. Aan dit besluit lag een PlanMER (milieu effect rapportage) ten grondslag waarvoor destijds zienswijzen zijn ingebracht. Dit genomen besluit kan niet meer ongedaan worden gemaakt, het is namelijk onherroepelijk. Er is op een later moment nog bezwaar en beroep mogelijk op de ruimtelijke procedures die de toekomstige exploitant moet doorlopen. Het gaat dan om een bestemmingsplan en een omgevingsvergunning die al dan niet gelijktijdig worden ingediend. Wij willen als gemeente meer zeggenschap krijgen in dit project. We werken er nu aan om het ‘bevoegd gezag’ over te nemen van de provincie. Op deze manier kunnen wij zelf invloed hebben op degene die de windmolens straks gaat plaatsen en, belangrijker nog, onder welke voorwaarden. Bovendien kunnen we dan samen met direct omwonenden bekijken hoe de investering gedeeltelijk ook weer terugvloeit naar de samenleving en wat de beste oplossing is: goedkopere stroom, aandelen, obligaties of een gebiedsfonds.

Locatie

Wij zijn op dit moment met de grondeigenaren Staatsbosbeheer en Recreatieschap IJsselmonde in gesprek over de wijze van in de markt zetten van de windmolens binnen het door de provincie vastgestelde zoekgebied Vaanplein. De drie windmolens komen in elk geval zo dicht mogelijk langs de rijksweg A15 en de naastgelegen Betuwe goederenspoorlijn te staan. Het lawaai van het wegverkeer en de treinen doen het geluid van de windmolens voor het grootste deel teniet. Er passen drie windmolens met een maximale tiphoogte van 145 meter in het gebied aan het Vaanplein. Ter vergelijking: op de Maasvlakte zijn sommige windmolens ruim 200 meter hoog. Hogere windmolens op het Vaanplein komen er niet, dit is namelijk niet mogelijk vanwege de nabijheid van het vliegveld Rotterdam The Hague airport.

Communicatie

Inmiddels zijn er drie goed bezochte online informatieavonden geweest. Hiervoor waren de direct omwonenden, mensen die wonen in een straal van één kilometer rondom het zoekgebied, uitgenodigd. Het ging om Barendrechters, maar ook om mensen uit Charlois en IJsselmonde.

Er wordt een klankbordgroep opgericht zodra een ontwerpplan wordt aangeboden. Inwoners worden de komende maanden blijvend en actief geïnformeerd over de voortgang van het project via de lokale krant en de website www.windenergievaanplein.nl als ook de gemeentewebsite (zoekterm Windenergie).