Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Hierbij ziet u de meest gestelde vragen rondom de realisatie van de windmolens nabij het Vaanplein. Klik op het ‘plusje’ om het antwoord in te zien. Indien u liever persoonlijk contact wenst is dat mogelijk.

Op de site www.Windenergie.nl ziet u tevens veel informatie over windmolens.

Tevens ziet u alle vragen van de inwoners die hebben deelgenomen aan de digitale informatieavond op 17 juni j.l.

 

Presentatie digitale inwonersavond

Hier kunt u de presentatie inzien van de eerste digitale inwonersavond.

 

Wanneer worden de windmolens op het Vaanplein gerealiseerd?
Omdat er nu nog geen projectontwikkelaar is, is dat nog onbekend. Het streven is dat eind 2023 de twee of drie windmolens zijn gerealiseerd aangezien de provincie dit heeft opgelegd. Hierbij volgt de provincie het Nationaal Klimaatakkoord waarbij we in 2030 tenminste 49% reductie van de CO uitstoot hebben bewerkstelligd.
Hoeveel windmolens worden er op het Vaanplein gerealiseerd?

Op het Vaanplein is onderzocht dat er ruimte is voor maximaal twee, of wellicht drie windmolens. Dit is mede afhankelijk van de financiële haalbaarheid. Uiteraard zal de uiteindelijke configuratie moeten voldoen aan de bestaande wet- en regelgeving. 

Ga ik overlast ervaren van de windmolens?

Omdat de windmolens ten noorden van de A15 zullen worden geplaatst, is de verwachting dat het wegverkeerslawaai voor een groot deel het geluid van de windmolens zal overstemmen. Dit geldt ook voor bewoners van Rotterdam-Zuid, maar wellicht in mindere mate.

U zult de windmolens -afhankelijk van de uiteindelijke hoogte- zeker zien. De één vindt dit storend, de ander zal er snel aan gewend zijn. Tijdens de planvoorbereiding zullen er realistische visualisaties worden gemaakt. 

Is het zeker dat de windmolens er komen?

De kans is groot dat er windmolens gerealiseerd gaan worden nabij het Vaanplein maar dit is niet 100% zeker. 

Kan ik als inwoner meeparticiperen in de windenergie van het project?
Als gemeente Barendrecht vinden wij het zeer belangrijk dat u de mogelijkheid heeft om op meerdere manieren (financieel) mee te participeren in het project.

Ten eerste zal er een omgevingsfonds worden ingesteld. Alle exploitanten van windmolenparken in Nederland zijn verplicht om een gedeelte van hun winst af te staan in de vorm van een financiële bijdrage aan een lokaal omgevingsfonds. Vaak bepalen bewoners in samenspraak met de betrokken overheden de bestemming van dit ‘fonds’. 

Ten tweede kan er een constructie worden gekozen waarbij u als inwoner als eerste de mogelijkheid krijgt om aandelen of obligaties aan te kopen waardoor u mee kunt profiteren van de rendementen van het windpark. 

Tot slot is het in sommige gevallen mogelijk dat u als inwoner de opgewekte groene stroom voordelig kunt afnemen volgens een zogenoemde postcoderoos.

Voor alle drie mogelijkheden geldt dat dit altijd maatwerk is per windpark.

Direct omwonenden hebben een brief met link naar enquête ontvangen om hun voorkeur in te delen.

Waar kunnen omwonenden hun mening delen?

Eind mei 2020 worden inwoners binnen een straal van 1000 meter van het zoekgebied gevraagd hun input/mening te geven over de voorgenomen ontwikkeling. Op die wijze blijven we in contact met de betrokken inwoners en weten we beter wat er leeft. We trekken hierin samen op met de gemeente Rotterdam. Uw input, uw mening nemen wij pro actief mee in de gesprekken met de (toekomstige) projectontwikkelaar en om te kijken waar uw wensen liggen omtrent informatievoorziening. (Uiteraard worden de uitkomsten geanonimiseerd.)

Komen er informatieavonden of een klankbordgroep?

In de enquête die direct omwonenden hebben ontvangen, wordt gevraagd of zij behoefte hebben aan informatieavonden. Als dit het geval is, zal – als dit mag in verband met COVID-19- hier gehoor aan worden gegeven in samenwerking met de gemeente Rotterdam. 

Het kan ook zijn dat bewoners op andere wijzen geïnformeerd willen blijven bijvoorbeeld via een delegatie van betrokken inwoners die in een klankbordgroep zitting nemen. 

Tot die tijd zullen wij u via deze site zo goed als mogelijk blijven informeren. Tevens kunt u uw gegevens achterlaten voor een persoonlijk gesprek. 

Vraag & Antwoord digitale informatie avond 17 juni 2020 

Milieu & omgeving

Wordt het groengebied hersteld in het kader van herplantplicht?

Ja,  bij elke gebiedsontwikkeling of grootschalige energieopgave geldt een herplantplicht. Dit wordt vaak privaatrechtelijk geregeld via het sluiten van een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaar.

Blijft het Vrijenburgerbos toegankelijk voor wandelaars?

Uiteraard blijft dit vrij toegankelijk. In de directe nabijheid van mogelijke windmolens wordt een hek geplaatst zodanig dat er geen onbevoegden toegang tot de mast kunnen hebben. Een windmolen kan prima in een recreatiegebied staan. Als voorbeeld dichtbij geldt Rozenburg waar ook windmolens in een recreatief natuurgebied geplaatst worden (en ook al zijn geplaatst in het verleden).

Geluid

Met wat kan ik het te verwachten geluid, vergelijken?

Dat is erg moeilijk te voorspellen en afhankelijk van windturbinetype, hoogte, windkracht en windrichting. Ook is één en ander afhankelijk van de situering van de persoon en de gevoeligheid voor geluid in het algemeen van die persoon. Bestaande wet- en regelgeving zijn bepalend voor de geluidsnormering. Een gemeente kan eventueel nog extra beperkende maatregelen opleggen aan de marktpartij zoals bijvoorbeeld maatwerkvoorschriften waardoor het geluid van het draaien van de wieken nog extra kan worden beperkt bijvoorbeeld gedurende nachtelijke uren.

Zullen de nabij gelegen woningen overlast ondervinden op het gebied van geluid en slagschaduw?

Voor geluid zie het vorige antwoord. Voor slagschaduw wordt privaatrechtelijk geregeld dat slagschaduw op woningen wordt teruggebracht tot een minimum door het laten instellen van een stilstandregeling waarbij dus de toekomstige marktpartij rekening dient te houden met mogelijke slagschaduw en ongewenste effecten op woningen.

Als de vergunning nog niet verleend is, wat zijn de criteria die de gemeente daar aan gaat stellen? Er zijn straks drie geluidsbronnen, te weten de A15, de spoorlijn en daarbij windmolens. Gaat er een harde geluidseis komen in het kader van de vergunningverstrekking?

Bij de vergunningverlening wordt getoetst welke geluidseffecten de beoogde windmolens gaan veroorzaken op woon- en leefomgeving. De aanvraag moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van geluid. Cumulatie van bronnen is een item waar rekening mee wordt gehouden bij de toetsing. Op dit moment is niet duidelijk wie de vergunning gaat afgeven. Momenteel is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag maar het kan zijn dat de provincie bereid is de bevoegdheden voor het afgeven van een omgevingsvergunning delegeert aan de gemeente Barendrecht. In beide gevallen zal de DCMR (Milieudienst Rijnmond) adviseren bij de vergunningverlening en controleren of de juiste beoordeling plaatsvindt specifiek op geluid, slagschaduw en externe veiligheid.

Enquete

Worden de vragen welke zijn ingevuld in de enquête vanavond, of op een ander moment, beantwoord?

Ja, zodra u uw telefoonnummer heeft achtergelaten in de vragenlijst en een vraag heeft gesteld bellen wij u terug.

Hoe betrouwbaar is de enquête?

De enquête is verstuurd naar 8.000 direct omwonenden in de gemeente Rotterdam en Barendrecht. Met de uitkomst willen wij weten wat er speelt en de wensen, opmerkingen van inwoners meenemen naar een toekomstige ontwikkelaar. De enquête is geen representatief, betrouwbaar onderzoek en dat is ook niet het doel. Het doel is om te meten en weten wat er speelt onder inwoners en om inwoners hun vragen te kunnen beantwoorden. (en de wensen in een later stadium mee te nemen naar een projectontwikkelaar)

Locatie

Welke locaties worden concrete overwogen?

Voor Barendrecht gaat dit om locatie Vaanplein en locatie BT Oost.

Is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd?

Ja, in het voorjaar van 2020 is er een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de potentiële windenergielocatie Vaanplein. Uit dit onderzoek is gebleken dat er fysieke ruimte is binnen het huidige zoekgebied voor de oprichting van drie windmolens met een maximale hoogte van 145,7 meter (tiphoogte). Ook is er onderzocht dat er een rendabele business-case zou moeten zijn voor toekomstige marktpartijen rekening houdend met beschikbare windmolentypes in relatie tot de maximale tiphoogte.

Het Vaanplein ligt wel heel dicht bij de meeste woningen, waarom niet op zoek naar een plek waar minder huishoudens last hebben van deze turbines?

De locatie is na een langdurig participatietraject vastgesteld in december 2017 door de Provinciale Staten. Ook onze BAR-gemeenten zijn van dit inspraaktraject op de hoogte gesteld tussen 2015 en 2017 en inwoners of gemeenten hebben inspraak kunnen leveren. De locatie is nu dus definitief. Hier is geen bezwaar, beroep of hoger beroep meer tegen mogelijk. Wel kunt u tegen de omgevingsvergunning een zienswijze indienen en in een later stadium bezwaar maken of een beroep of hoger beroep instellen op het moment dat dit voorgenomen plan als ontwerp ter beoordeling wordt aangeboden bij het bevoegd gezag en u het niet eens bent met dit plan.

Waarom is dit een interessante locatie, wat maakt de omgeving beter geschikt?

De locatie is interessant omdat deze zich bevindt langs grote infrastructuur, in dit geval een snelweg, de A15. Vanuit landschappelijk oogpunt is het doorvoeren van een lijnopstelling min of meer de minst slechte ‘landschappelijke’ optie en op deze plek zou er ruimte kunnen zijn voor drie middelhoge windturbines evenwijdig aan de A15. In het westen van het land waait het overigens harder dan bijvoorbeeld in het oosten en daarom is dit een interessante plek voor marktpartijen.

Is er bij het aanwijzen van de locaties door de provincie, gekeken wie de grondeigenaren zijn van deze locatie?

Dit aspect heeft geen specifiek deel uitgemaakt van de PlanMER-studie van de provincie Zuid-Holland.

Is er gekeken naar andere alternatieve locaties naast deze locatie? En zo ja, kunnen jullie dan nog afwijken van de reeds aangewezen locatie?

Ja, in de zoektocht naar extra windenergielocaties heeft de gemeente Barendrecht destijds gemeend dat deze locatie een betere is/was dan bijvoorbeeld de locatie nabij de Heinenoordtunnel.

Is er een planschadeonderzoek uitgevoerd? Zo niet, stel dat de uitkomst hiervan zeer ongunstig blijkt te zijn voor de gemeente. Zou dat een reden voor de gemeente kunnen zijn om af te zien van de aangewezen locatie?

Nee, dit is niet uitgevoerd, omdat dit pas wordt uitgevoerd op het moment dat er een ontwerp-bouwplan aan de orde is. Een planschadeonderzoek is geen reden om af te zien van de locatie, omdat eventuele planschade altijd doorgelegd wordt aan de ontwikkelende partij. Daarnaast is het zoekgebied definitief dus bij een aanvraag die voldoet aan wet- en regelgeving zal het bevoegd gezag de vergunning moeten verlenen (uiteraard onder voorwaarde dat er een intensief participatietraject is doorlopen en het voldoet aan het gemeentelijk toetsingskader windenergie).

Sinds 2017 zijn er ook verschillende nieuwe woningen/wijken bij gebouwd, is hier rekening mee gehouden?

Besluitvorming door Provinciale Staten heeft plaatsgevonden in december 2017. Met de inzichten die er toen waren rondom nieuwbouwplannen is rekening gehouden. Met eventuele nieuwbouw die pas na eind 2017 planologisch zeker gesteld zijn, is geen rekening gehouden bij het besluit om deze locatie definitief aan te wijzen.

Is er, uitgaande van een globaal ontwerp, al een visualisatie deelbaar?

Nu nog niet, omdat er nog geen ontwerp-plan voor handen is. Op het moment dat dit wel aan de orde is, zullen er visualisaties beschikbaar worden gesteld.

Algemeen

Hoe lang duren de bouwwerkzaamheden?

Gemiddeld in Nederland duurt het bouwen van middelgrote windmolens circa 9 tot 12 maanden.

Is deze plek aanvechtbaar via de Gemeente?

Zie hiervoor het antwoord op de derde vraag onder het kopje ‘Locatie’.

Kaders

Waar kunnen wij het toetsingskader vinden?

Het toetsingskader windenergie, waar u op doelt, is hier te vinden: LINK.

Is er een besluit gepubliceerd? En zo ja, waar staat dat besluit?

Ja het besluit voor het definitief toewijzen van deze locatie voor windenergie kunt u terugvinden op: LINK.

Wat kun u concreet vertellen over voorwaarden en eisen (zgn. toetsingskader) die de de gemeente stelt aan turbines op deze locatie?

Hiervoor verwijzen wij u graag naar het toetsingskader zelf, zie het antwoord onder de eerste vraag onder het kopje ‘Kaders’.

Windmolens algemeen

Wat wordt de hoogte van de windmolens?

Dat is nog niet aan te geven. Uit het haalbaarheidsonderzoek is gebleken dat er maximale bouwhoogtes gelden als gevolg van de relatieve nabijheid van Rotterdam The Hague Airport. Als die regels gehanteerd worden, is de maximale bouwhoogte 145,7 meter vanaf NAP.

Wanneer is er een concept ontwerpplan gereed?

Dit is aan de orde als een ontwikkelaar zich meldt bij het bevoegd gezag. Dit is nu niet aan te geven.

Hoeveel windturbines worden er geplaatst?

De verwachting is maximaal 3.

Op welke afstand worden de windturbines geplaatst ten opzichte van de nabij gelegen woningen?

Dit is niet exact aan te geven. Wel is aan te geven hoe groot de afstanden zijn vanaf de randen van het zoekgebied tot aan de eerste bebouwing. Dit fluctueert van 300 tot 1000 meter vanaf de eerste woningen.

Initatiefnemers

Zijn er momenteel initiatiefnemers bekend?

Nee, op dit moment is er geen concrete aanvraag.

Als er geen initiatiefnemers zijn, gaat de gemeente dan zelf actief op zoek?

Nee, dit is aan de grondeigenaar of grondeigenaren. De gemeente faciliteert alleen.

Planschade / participatie

Gaat de gemeente mij en de overige bewoners van onze VvE ondersteunen bij het aanvragen van planschade?

Planschade aanvragen is een wettelijk recht wat u zelf dient aan te vragen. De grondslag voor het aanvragen van planschade is vaak het bestemmingsplan.

Is het draagvlak onder de bewoners (omwonenden) gepeild?

Er is in april/mei 2020 een enquête uitgevoerd onder alle 8.000 omwonenden binnen 1.000 meter van het definitieve zoekgebied. De uitslag van deze enquête geeft een indicatie weer van de meningen van mensen over windenergie. De uitslagen van de enquête staan ook in de presentatie. 

Klopt het dat als je als omwonende participeert (= ja zeggen op financiële participatie), dat je dan geen mogelijkheden meer hebt om in bezwaar te gaan/naar de rechter te stappen?

Nee, dit klopt niet. Als u mee wilt participeren op financieel vlak dan staat dit volledig los van uw recht om bezwaar te maken tegen de vergunningsaanvraag.

Ik neem aan dat er een omgevingsvergunning en kapvergunning moet worden aangevraagd door de ontwikkelaar/bouwer. Kunnen we via een directe weg op de hoogte worden gehouden als deze aanvragen worden gedaan? Om te voorkomen dat we de bezwaarperiode niet missen?

Dat kan op het moment dat u uw emailgegevens achterlaat voor bijvoorbeeld het toesturen van nieuwsbrieven. Ook wordt van u verwacht dat u zelf de website www.windenergievaanplein.nl in de gaten houdt of de plaatselijke kranten waarin de omgevingsvergunningsaanvraag dient te worden gepubliceerd.

Stel dat er onvoldoende draagvlak is voor deze locatie en participatie hierdoor niet mogelijk is. Is dat de reden voor de gemeente om af te zien van deze locatie?

De locatie is definitief. De gemeente zal wel toezien op het juist beoordelen van ontwerp-plannen en invloed aanwenden (voor zover mogelijk als de gemeente het bevoegd gezag wordt) voor het juist doorlopen van een participatietraject met onze eigen inwoners.

Politiek / gezag

Is de gemeente voor of tegen de realisatie van de windmolens?

De gemeenteraad is hier verdeeld in. Er zijn politieke partijen die tegen windenergie zijn, er zijn partijen (die onder voorwaarden) voor windenergie zijn. Het college wil graag de locaties voor windenergie tot ontwikkeling brengen een en ander conform het regionaal convenant windenergie tot is afgesloten tot 31 december 2025.

Hebben jullie naar Plan Mer gekeken?

De provincie heeft een PlanMER-procedure doorlopen bij het bepalen van de zoeklocaties en tijdens deze procedure zijn reguliere inspraakmogelijkheden geweest.

Mogen wij inzage in het Arcadisrapport en ook welke vraag de gemeente aan hen heeft voorgelegd?

Het onderzoeksrapport van Arcadis is nog niet definitief maar nog in de afrondingsfase. Op het moment dat het afgerond is en ter kennisgeving aan het college is aangeboden, zullen wij het op de website plaatsen. Dit gaat overigens uitsluitend om de niet-bedrijfsgevoelige informatie. De voorlopige conclusies zijn wel al voorzichtig gedeeld.

Vraag en antwoord  gebiedscommissies Charlois en IJsselmonde d.d. 24 juni 2020

In hoeverre past de gemeente Barendrecht de herplantplicht toe bij de ontwikkeling van windmolens op de locatie Vaanplein?

De betreffende bomen binnen het zoekgebied windenergie staan niet op de Barendrechtse Groene Kaart of de ‘bebouwde komgrens houtopstanden’. Daarmee vallen de bomen onder de Wet natuurbescherming in de bescherming van houtopstanden. Deze wet is van toepassing op alle houtopstanden buiten de ‘bebouwde komgrens houtopstanden’ die ofwel gelijk of groter zijn dan 10 are ofwel, in het geval van rijbeplantingen, bestaan uit meer dan twintig bomen gerekend over het totaal aantal rijen. Voor het kappen dient dan een melding te worden gedaan bij provincie Zuid-Holland/Omgevingsdienst Haaglanden. In principe is de eigenaar van de grond waarop de houtopstand is geveld, verplicht om binnen drie jaar te herplanten. Het is mogelijk om te herplanten op een andere locatie dan waar de houtopstand stond (compensatie). Aangezien de grondeigenaar Staatsbosbeheer is, maakt de gemeente Barendrecht zich geen zorgen of zij de herplantplicht wel serieus nemen op het moment dat er bomen gekapt moeten worden als gevolg van de oprichting van drie windturbines. Deze plicht kan ook privaatrechtelijk worden vastgelegd met de toekomstige exploitant.

Zijn er in andere gemeente voorbeelden waar u bij de ontwikkeling van locatie Vaanplein voor windenergie rekening mee houdt?

Jazeker, er zijn genoeg goede en minder goede voorbeelden van participatie van burgers bij windenergieprojecten. Te laat of onvoldoende communiceren is een voorbeeld wat wij als gemeente Barendrecht willen voorkomen. In sommige windenergieprojecten zoals in Houten of in Geervliet/Heenvliet is het op sommige punten niet goed gegaan in de relatie naar burgers toe. Dit willen wij voorkomen. Om die reden treedt onze gemeente in een zeer vroegtijdig stadium – namelijk voordat er een ontwerpplan ontwikkeld is- al in contact met burgers van onze gemeente en die van buurgemeente Rotterdam. We willen voorkomen dat de gemeente verweten wordt dat er te laat contact is opgenomen met burgers. We zullen goede en minder goede voorbeelden volgen en er lessen uittrekken hoe we bijvoorbeeld financiële participatie organiseren.

Kunt u concreter zijn in de participatievormen die er zijn op het gebied van financieel profijt voor bewoners in de omgeving van het windpark?

Voor de (financiële) projectparticipatie zijn er verschillende mogelijkheden. Deze worden in het algemeen in samenspraak tussen de exploitant (ontwikkelaar) afgesproken.

De belangrijkste vormen van participatie zijn:

 

  • Aandeelhouderschap. De omwonenden worden mede-eigenaar van het project en profiteren als aandeelhouder mee van de opbrengsten van de windturbines. Veelal loopt deze variant via een lokale energie coöperatie. Overigens heeft de Rijksoverheid in het energie akkoord aangegeven te streven naar een lokaal eigendom van 50% in de duurzame energie opwek in 2050. Een rendement van enkele procenten is reëel; afhankelijk van de locatie, type turbines etc.
  • Obligaties. Daarmee zijn omwonenden financier van de windturbines. Ze zijn geen eigenaar maar via het lenen van geld voor de realisatie van de windturbines realiseren ze een rendement van enkele procenten. Deze variant loopt ook vaak via een energie coöperatie.  
  • Gebiedsfonds. Vanuit de exploitatie van de windturbines wordt een bijdrage aan een omgevingsfonds afgedragen. Een dergelijk fonds besteed de middelen aan projecten in de omgeving van het  project die een maatschappelijke toegevoegde waarde hebben. Een landelijke norm voor de bijdrage is € 0,40 tot € 0,50 per opgewekte MWh.
  • Naast deze mogelijkheden zijn er ook andere opties zoals goedkopere stroom, een bijdrage voor omwonenden en een bijdrage aan de energie armoede.

 

 

Er zit een verschil tussen PlanMER-studie en jullie concept-haalbaarheidsonderzoek windenergie Vaanplein waardoor de beoogde windmolens een grotere tiphoogte krijgen dan in de provinciale PlanMER-studie van 2017. Waarom?

In de PlanMER van de provincie staat in paragraaf 2.8.1 opgenomen welke referentieturbine er is gebruikt om het onderzoek van de PlanMER studie te doen. Dit gaat over een referentieturbine van circa 100 meter ashoogte, 115 meter rotorhoogte en een maximale tiphoogte van 157,5 meter. In deze paragraaf zijn ook voor destijds gangbare turbinetypes opgenomen die hier aan voldoen en dus als referentieturbine kunnen worden aangemerkt.

In het concept-haalbaarheidsonderzoek is gezocht naar een windturbinetype die nog op de markt is in 2022 en past binnen de wettelijke normen. Hierbij komt het adviesbureau uit op types van maximaal 150 meter hoogte waarbij de stam van de molen in een fundament wordt geplaatst waardoor de tiphoogte altijd beneden de 145,7 meter NAP blijft. Dit is namelijk de maximale hoogte die het ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport van de luchtvaart) toestaat als gevolg van de nabijheid van Airport Rotterdam The Hague.

Uw conclusie dat het ongunstiger is geworden, klopt dus niet. In feite is de voorziene maximale hoogte van turbines lager dan ten tijde van de PlanMER studie van de provincie Zuid-Holland uit 2017.

Kunt u toezeggen dat er metingen plaatsvinden voordat de windmolens er komen en er na, zodat u goede conclusies kunt trekken over het geluid van de windmolens op de directe omgeving?

Ja, wij zeggen bij deze toe dat er een 0-meting plaatsvindt waarbij voordat er een ontwerpplan formeel in behandeling wordt genomen er geluidmetingen plaatsvinden naar het wegverkeerslawaai op verschillende locaties nabij het zoekgebied en ook achteraf als de windmolens zijn opgericht. Gemeente Barendrecht zal dit in samenspraak met gemeente Rotterdam arrangeren op het moment dat dit opportuun is.

Kunt u toezeggen dat u met de gebiedscommissies Charlois en IJsselmonde in contact blijft?

Ja, ook hier is een toezegging gedaan richting de gebiedscommissies Charlois en IJsselmonde. Deze toezegging is op 24 juni 2020 gedaan en betreft het feit dat op ambtelijk en bestuurlijk niveau de gebiedscommissies periodiek worden bijgepraat over de voortgang in dit project omdat wij de gebiedscommissies beschouwen als de directe stakeholder als achterban voor de inwoners in Rotterdam-Zuid. Ook de gemeente Rotterdam wordt bij deze avonden betrokken en uitgenodigd.

Vraag & Antwoord digitale informatie avond 1 juli 2020 

Over de geluidsnormen; wordt hier onderscheid gemaakt in dag en nacht of is dit een gemiddelde per 24 uur? Overdag kun je inderdaad discussiëren over andere geluiden maar als de molens ook 's nachts draaien heb je wel degelijk overlast.

Voor windturbines geldt er een norm voor de nacht (Lnight, 41 dB) en een norm voor het gehele etmaal (Lden, 47 dB). Beide normen zijn jaargemiddeld. Dat wil zeggen dat de norm van 41 dB Lnight geldt voor de gemiddelde geluidbelasting in alle nachten van een jaar. Het is daarmee toegestaan dat het geluidsniveau van de windturbines een aantal nachten hoger is dan de norm, en op andere nachten (als het minder hard waait) lager dan de norm. 

Het geluidniveau in een individuele nacht wordt niet gelimiteerd door de wet, maar door de maximale geluidsproductie van de windturbine. 

In de praktijk betekent dit dat de geluidniveaus van de windturbines die je als bewoner hoort op een positie waar precies wordt voldaan aan de norm van 41 dB Lnight (buiten de woning), bij de maximale geluidsproductie van de windturbines, ongeveer 45 dB(A) zal zijn met korte pieken tot 50 dB(A) van de individuele wiekslagen.

Het belangrijkste andere geluid dat er ’s nachts is als het zo hard waait dat de geluidproductie van de windturbines maximaal is, is het geruis van de wind rond de woningen en door de bomen in het woongebied.

Worden er limieten gesteld aan het aantal rotaties per minuut (snelheid vd wieken; en dus indirect mogelijk overlast van geluid/slagschaduw)

Nee, er worden geen limieten gesteld aan het aantal rotaties per minuut. 

In de praktijk is er wel een factor die maakt dat grotere windturbines rustiger draaien: de tipsnelheid wordt lager gehouden dan de snelheid van het geluid. Dit omdat bij een supersonische tipsnelheid de mechanische belasting van de wieken en de geluidsproductie aanzienlijk hoger zouden worden.

Grotere windturbines kunnen hierdoor voor de geluidsbeleving iets gunstiger zijn, omdat de fluctuatie van het geluid, het ritme van de wiekslag, rustiger gaat.

Duitsland eist 1.000 meter minimale afstand. Wat is de minimale afstand bij het Vaanplein?

Er is geen minimale afstand in Nederland omdat afstand geen wettelijk criterium is. De geluidsnormen zijn bepalend alsmede de contouren van slagschaduw. Zie hiervoor ook andere antwoorden over deze onderwerpen.

Hoe dicht bij spoor en snelwegen mag een windmolen staan (nav de vraag over hoe dichtbij woningen het mag)? Hoe zit dit met bosgebied met wandelpaden en water (blauwe verbinding/kanoroute)?

Rijkswaterstaat zal als wegbeheerder van de rijkswegen bijvoorbeeld ook toetsen of de windturbine geen gevaar vormt voor het wegverkeer. In Nederland zijn er al talrijke voorbeelden van windmolens nabij de snelweg. Ook hier geldt dat er geen wettelijke afstanden zijn maar dat per situatie wordt bezien in hoeverre de verkeersveiligheid in het geding is. Er zijn ook onderzoeken van verkeerstechnische bureaus over de combinatie van windenergie met snelwegen. Hieruit blijkt dat de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid niet noemenswaardig in het geding zijn als er windmolens op relatief korte afstand van de snelwegen staan.

Voor het beboste gebied, zie hiervoor de vraag en antwoord over de herplantplicht.

Kan de gemeente, indien bekend, aangeven hoe grondeigenaar Staatsbosbeheer tegen plaatsing vd windmolens aan staat? Klopt het dat Staatsbosbeheer de grond simpelweg NIET beschikbaar kan stellen voor een windmolen?

De grondeigenaren zijn positief over windenergie op hun grondgebied. De grondeigenaar is op dit moment aan het bepalen in hoeverre en op welke wijze ze de gronden willen overdragen (bv. in erfpacht uitgeven) aan een mogelijke marktpartij.

Regelmatig worden bouwprojecten vertraagd/uitgesteld of stopgezet i.v.m. beschermde diersoorten in het bouwgebied. Is hier al onderzoek naar gedaan? Is het mogelijk dat flora en fauna ervoor kan zorgen dat er tóch geen windmolen(s) geplaatst mogen worden?

Ja, er is al onderzoek gedaan (globaal) naar fFlora en fauna is gedurende het PlanMER onderzoek van de provincie Zuid-Holland. In het vervolgtraject is flora en fauna ook een essentieel onderdeel van de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is het mogelijk dat windmolens bijvoorbeeld tijdens het trekseizoen van vogels ook tijdelijk worden stilgezet zodat er geen vogelsterfte plaatsvindt op het moment dat er grote zwermen vogels langs de windmolens trekken. Hiervoor wordt door de exploitant een een detectiesysteem aan de windmolen gekoppeld. Die mogelijkheid kan dus al technisch worden toegepast.

Is er een tijdlijn beschikbaar wanneer welke informatie beschikbaar komt en wanneer welke besluiten moeten worden genomen?

Nee, nu nog niet. Er is wel een tijdlijn beschikbaar als er een ontwikkelaar komt met een concreet bouwplan. Wat op dit moment duidelijk is, is dat de provincie eist dat de windmolens voor eind 2025 zijn gerealiseerd. Er is vanuit de regio een programmamanager aangetrokken die als taak heeft de realisatie van alle VRM-windenergielocaties in de voormalige stadsregio Rotterdam te bevorderen. Gemeente Barendrecht is echter afhankelijk van de marktpartijen in deze en heeft wel geanticipeerd door met de grondeigenaren in contact te treden en zelfstandig een haalbaarheidsonderzoek uit te zetten (nu in concept gereed) teneinde in te kunnen schatten of deze locatie een haalbare plek is voor windenergie.

Vind er een haalbaarheidstoetsing plaats op dit moment?

Ja, dit vindt plaats. De eerste conclusies laten zien dat er binnen het zoekgebied ruimte is voor maximaal 3 windturbines met een maximale tiphoogte van 145,7 meter. Ook is becijferd dat dit voor een marktpartij moet leiden tot een haalbare business-case gelet op het afnemende regime van SDE+-subsidies.

Wanneer de gemeente een verzoek tot plaatsing ontvangt: hoe lang mag de gemeente de tijd nemen om een besluit te nemen?

Voorlopig neemt de gemeente geen verzoeken tot plaatsing in behandeling omdat de provincie Zuid-Holland bevoegd gezag is. Zij zullen dan de vergunningverlening moeten doen. De gemeente Barendrecht wil wel graag zelf het bevoegd gezag hebben. Gelet op de recent ingebrachte motie vanuit de gemeenteraad wordt het verkrijgen van het bevoegd gezag wel lastiger is de verwachting.

Welke invloed hebben wij/gemeente dan nog als de eigenaar bepaaltd hoe de specificaties van de molens er uit gaan zien?

Het bevoegd gezag (zie vorig antwoord) toetst de vergunningaanvraag. Er zijn in West-Europa een aantal gangbare windmolenvarianten die voldoen aan de specifieke hoogte-afmetingen. Dat zijn er niet heel veel, omdat windmolens hoger worden en de markt zich daar meer op heeft gespecialiseerd. In dit geval wordt het lastig om af te wijken van de maximale tiphoogte omdat die bepaald wordt door de landingen en stijgingen van in- en uitkomend vliegverkeer naar luchthaven Rotterdam The Hague Airport en de bijbehorende veiligheidszones.

Is er een minimum tiphoogte die de gemeente moet vaststellen? Kan de gemeente deze, bij wijze van spreken, op 30 meter hoogte vaststellen? (onaantrekkelijk maken van plaatsing)

Nee, de gemeente stelt geen minimum tiphoogte vast. Het is niet logisch te veronderstellen dat de markt gaat zitten op lagere tiphoogte dan hetgeen wettelijk mag omdat er anders geen haalbare business-case is.

Hoe zit dit voor de lengte voor de wieken? Is daar een maximum voor vast te stellen?

Nee, de maximale tiphoogte is bepalend en die beïnvloedt welk windmolentype er zal worden geselecteerd door de marktpartij.

Heeft de gemeente al reacties van bedrijven gehad waarin interesse werd getoond voor het plaatsen van één of meer windmolens? Wat waren hun vragen/verzoeken?

Ja er zijn tot nu toe meerdere partijen die interesse hebben in de locatie. Deze partijen onderzoeken de mogelijkheden ook eerst zelf. Op het moment dat het een concreet bouwplan is, zullen zij zich bij de provincie Zuid-Holland moeten melden.

Wat doet de gemeente als de windmolens er komen en je huis gaat in waarde omlaag?

Als u in aanmerking denkt te komen voor een verzoek tot planschade, dan zult u daarvoor een planschadeverzoek moeten indienen. De grondslag hiervoor vormt het bestemmingsplan. De gemeente zal als u feitelijk recht heeft op planschade deze terugvorderen via de marktpartij die windmolens realiseert in het gebied.

Los van de planschade, wanneer de projectontwikkelaar bij de verkoop van nieuwbouwwoningen van Pascalkwartier niet vermeld heeft dat er mogelijk windturbines in de omgeving kunnen komen? Is de projectontwikkelaar dan aansprakelijk voor het achterhouden van deze info?

Deze vraag is geen publiekrechtelijke vraag maar een privaatrechtelijke aangelegenheid omdat u als bewoner van een nieuwbouwwoning een contract bent aangegaan met een projectontwikkelaar voor woningbouw. Wij verzoeken u met deze projectontwikkelaar in contact te treden hierover.

Er wordt aangegeven dat de regie rol belangrijk is. Wanneer is er door de Provincie bepaald dat er windmolens komen en was daar een inspraakmoment in?

Op 20 december 2017 hebben de Provinciale Staten ingestemd met het definitief vaststellen van zoekgebied Vaanplein. In 2017 hebben hiervoor inspraakavonden en inspraakmomenten plaatsgevonden. De locatie is dus nu definitief, hier is geen inspraak meer tegen mogelijk.

Regie kwam net over als een bakkie koffie doen met de bouwer in de hoop dat hij je iets gunt. Maar welke "tools" heb je nu daadwerkelijk in handen, los van het kader, waarmee je zaken kunt afdwingen?

Regie komt neer op maximale invloed uitoefenen door onze inwoners en de inwoners van Rotterdam Zuid in het financiële participatietraject én het participatietraject. Dit zijn de knoppen waar we aan kunnen draaien uiteraard in afstemming met betrokken inwoners.

Het college van B&W in Barendrecht is tegenstander van het plaatsen van windmolens in Barendrecht. Wat heeft het college gedaan en/of wat gaat het college nog doen om de kans op plaatsing van windmolens zo klein mogelijk te maken?

Nee, er is recentelijk een motie aangenomen waarbij de meerderheid van de raad is tegen windmolens van meer dan 100 meter hoog. Het college heeft echter de opdracht om windmolens mogelijk te maken op de door de provincie vastgestelde zoekgebieden windenergie waaronder in Barendrecht Vaanplein en BT Oost. Hiervoor is een convenant ondertekend in 2012 en dit convenant is recentelijk verlengd met als einddatum 31 december 2025. Dus voor deze datum dienen de twee genoemde locaties voorzien te zijn van windmolens.

Er zijn, vandaag de dag, veel problemen met het bouwen van woningen (op overheidsniveau). Is het mogelijk dat windmolens hierdoor ook (tijdelijk) niet gebouwd mogen worden?

Nee, de locatie is definitief. De omgevingsvergunning en de behandeling daarvan vormt nu de volgende stap. Bij toetsing van de omgevingsvergunning wordt zeer nauwkeurig bezien of de aanvraag voldoen aan alle wettelijke normen die er gelden.

Hoe lang duurt, gemiddeld genomen, de bouw van een windmolen? Kortom; Wanneer verwacht de gemeente dat er windmolens kunnen staan (op zijn vroegst)

Op z’n vroegst verwacht de gemeente dat er begin 2023 een aantal windmolens op locatie Vaanplein zijn opgericht. Doel vanuit het regionale convenant is dat eind 2025 de locatie is voorzien van windenergie.